Tolminkiemio g. 1A, Kaunas

Tel. +370 69 69 79 79

Darbo laikas I-V 8-19

 1. Pradinis
 2. /
 3. Vidaus tvarkos taisyklės

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „HORMODERNUS“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. UAB „Hormodernus“ (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę Klinikoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo  įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui.
 2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja LR įstatymai arba kiti teisės aktai.
 3. Šių Taisyklių nuostatos privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, Klinikos lankytojams bei darbuotojams.
 4. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Klinikos internetinėje svetainėje bei Klinikos registratūroje. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Klinikos pacientams.
 5. Taisyklių tikslas – užtikrinti teisingą ir racionalų darbo organizavimą bei kokybę, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais.
 6. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Klinikos poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

 

 1. SĄVOKOS

 

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi Klinikos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas.

Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

III. PACIENTO KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

 

 1. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išreiškia pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant direktoriaus patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.
 2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovo pagal įstatymą Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausiai į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
 3. Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti šiais būdais: registratūroje – kreipiantis tiesiogiai darbo metu (I-V 8-20 val.), telefonu +370 696 97 979, arba internetu, adresu – http://www.hormodernus.lt. Klinikos darbo laikas, adresas, telefonų numeriai skelbiami Klinikos interneto svetainėje https://www.hormodernus.lt.
 4. Kilus įtarimui, kas asmuo gali būti apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, Klinika pasilieka teisę paslaugų neteikti ir paprašyti paciento pasišalinti iš Klinikos.
 5. Pacientai, atvykę gydytojo ar slaugytojos – diabetologės konsultacijai, kreipiasi į registratūrą ir, registratūros darbuotojui paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 6. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų:

12.1. Klinikos registratūroje pacientai registruojami gydytojų konsultacijoms, nukreipiami į procedūrų kabinetą ar kitus diagnostinius kabinetus, pasirašytinai supažindinami su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis.

12.2. Jei registracija konsultacijai ar tyrimui vyksta telefonu, prašoma nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį ir gimimo datą. Pacientas užregistruojamas jam tinkamu laiku norimo gydytojo ar slaugytojos konsultacijai. Registratorė nurodo pacientui konsultacijos datą, laiką ir konsultanto pavardę, primena, kad atvykęs į Kliniką pacientas su savimi turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Konsultacijos laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų konsultantą.

12.3. Jei registracija vyksta internetu, pacientai turi nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą ir telefono numerį, pageidaujamo apsilankymo konsultacijai datą, laiką bei gydytojo ir/ar slaugytojos pavardę ir/ar specialybę.

12.4. Registratūroje užvedama ir pildoma „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ (forma Nr. 025/a), į kurią įklijuojama direktoriaus patvirtinta paciento pasirašyta sutikimo forma. Paciento asmens kodas suvedamas į Klinikos informacinę sistemą (toliau-IS) ir užrašomas ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) antrame lape, taip pat įrašomi tikslūs kiti asmens duomenys (telefono suvedimas į IS būtinas). Tituliniame ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) lape užrašomas IS konkrečiam pacientui suteiktas asmens sveikatos istorijos numeris.

 

 1. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

 1. Klinika teikia ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą 2020 m. balandžio mėn. 29 d. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 4132.
 2. Visos Klinikoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išvardintos direktoriaus patvirtintame paslaugų kainyne.
 3. Paslaugų kainynas yra registratūroje ir skelbiamas internetinėje svetainėje. Klinikoje taikomos nuolaidos nesumuojamos.
 4. Už mokamas paslaugas pacientas sumoka grynais pinigais ar banko kortele Klinikos kasoje. Pacientui sumokėjus, išduodamas kasos aparato kvitas arba išrašoma sąskaita faktūra.
 5. Skubioji medicinos pagalba Klinikoje teikiama, remiantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo”. Jei klinikinė situacija reikalauja pagalbą teikti nedelsiant ar neatidėliotinai – kviečiama greitoji medicinos pagalba telefonu

 

 1. PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS KLINIKOJE

 

 1. Teisė į sveikatos priežiūrą ir jos prieinamumą:
  • Visi pacientai Klinikoje turi lygias teises į sveikatos priežiūrą (pagalbą), nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
  • Turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų personalo elgesį, teikiant kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą). Gydytojai, slaugos darbuotojai ir kitas personalas gerbia pacientų asmens privatumą. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
  • Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir galimi pavojai.
  • Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas supažindinamas su šių metodikų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė. Pasirinkimas įforminamas raštu.
  • Pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
  • Paciento kūnas ar jo kūno dalys negali būti naudojamos komercinei naudai gauti.
 2. Teisė pasirinkti gydytoją:
  • Pacientas turi teisę pasirinkti įmonėje dirbantį sveikatos priežiūros specialistą – gydytoją. Informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes teikiama registratūroje ir/ar Klinikos internetinėje svetainėje. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pacientai pageidaujamą sveikatos priežiūros specialistą gali pasirinkti išankstinės registracijos gydytojų specialistų konsultacijoms metu.
  • Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę, užsiregistravęs kito gydytojo konsultacijai. Pakartotina konsultacija yra mokama pagal Klinikos kainyną.
  • Pacientui suteikiama informacija apie jį gydančio gydytojo i/ar slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją. Taip pat ši informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.
 3. Teisė į informaciją:

20.1 Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.

20.2. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų amžiaus, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai.

20.3. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

20.4. Paciento pageidavimu, sveikatos priežiūros specialistas, pagal savo kompetenciją, privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, paciento pageidavimo pagrįstumas sprendžiamas Klinikos gydytojų konsiliumu. Gydytojų konsiliumui nepriėmus sprendimo, gydantis gydytojas ar Klinikos administracija gali kreiptis į medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą.

20.5. Pacientas ar jo atstovas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kreipęsis raštu į Klinikos direktorių, turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose bei prašyti (užpildęs prašymą), kad jo lėšomis būtų padarytos ir išduotos jo ligos istorijos ir/ ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Minėta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi raštu į Klinikos direktorių dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Teisė nežinoti:
  • Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta paciento parašu direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.
  • Paciento teisė nežinoti gali būti neįgyvendinama, kai informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių.
 2. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
  • Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik su pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, kai yra būtina ir padeda diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
  • Duomenys apie paciento buvimą įmonėje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.
  • Visa informacija apie paciento buvimą įmonėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato LR įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.
  • Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą Klinikos direktoriui, kaip numatyta Klinikos vidaus tvarkos taisyklių VII punkte.
 4. Teisė į žalos atlyginimą: pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

 

 1. PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) PAREIGOS KLINIKOJE

 

 1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, parašu patvirtinant Klinikos direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
 2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir/ar darbuotojais.
 3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 4. Pacientas, kiek įstengdamas, gydančiam gydytojui ar slaugančiam sveikatos priežiūros specialistui turi suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 5. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką arba, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka, atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie atsisakymą vartoti paskirtus medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt.; taip pat apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą. Paciento atsisakymas patvirtinamas raštiškai.
 6. Pacientai privalo atvykti į Kliniką paskirtu laiku konsultacijai, tyrimams. Pacientai, vėluojantys daugiau nei 15 minučių nuo konsultacijai paskirto laiko konsultuojančio gydytojo ar slaugos specialisto sprendimu gali būti nekonsultuojami.
 7. Pacientai privalo informuoti apie neatvykimą į Kliniką ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Apie neatvykimą pacientas turi pranešti Klinikos kontaktiniu telefonu ar kitomis priemonėmis.
 8. Pacientai privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir/ar kitais pacientais bei lankytojais.
 9. Pacientai privalo laikytis Klinikoje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų, vykdyti gydytojo ar slaugos specialistų nurodymus.
 10. Pacientai privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo Klinikos turtą. Už turto niokojimą pacientai atsako LR įstatymų numatyta tvarka.
 11. Pacientai privalo laiku mokėti už teikiamas mokamas paslaugas.
 12. Pacientai patalpose privalo laikytis tvarkos ir švaros: neiti į procedūrinį ir konsultacinius kabinetus su lauko rūbais (paltais, striukėmis ir pan.) – šiuos rūbus asmenys privalo palikti Klinikos rūbinėje; ant lauko batų turi dėvėti skyriaus personalo išduotus specialius antbačius.
 13. Klinikos patalpose draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę pacientai nekonsultuojami ir, paprašius Klinikos darbuotojų, privalo palikti Klinikos patalpas.
 14. Pacientas už savo veiksmais Klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
 15. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir/ar kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas ir kreipiamasi į policiją, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

 

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

 1. Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę pateikti skundą Klinikos direktoriui, laikydamasis LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.
 2. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir kontaktiniai duomenys, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys, atstovavimą liudijantis dokumentas, dokumento numeris ir paciento, kurio vardu jis kreipiasi, duomenys. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Klinikoje, grąžinami pacientui, nurodoma grąžinimo priežastis ir informuojama, kad jei per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas.
 3. Pacientas tiesiogiai pateikdamas skundą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir notaro ar advokato patvirtintą atstovavimą liudijantį dokumentą.
 4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per šešis mėnesius, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per vienerius metus nuo galimo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus pacientui (jo atstovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 5. Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybines institucijas LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

 1. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir raštišką prašymą Klinikos direktoriui, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
 2. Šią informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.
 3. Apie tyrimo ir/ar gydymo plano pakeitimus, gydantis gydytojas informuoja pacientą (jo atstovą) ir pažymi apie tai ambulatorinėje kortelėje.
 4. Taisyklių 45 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ir/ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai LR teisės aktai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką.
 5. Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir raštišką prašymą Klinikos direktoriui, susipažinimui turi būti pateikiami jo medicinos dokumentai. Susipažinti su įrašais pacientų medicinos dokumentuose ir gauti jų kopijas turi teisę ir paciento atstovas, kuris, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 6. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.
 7. Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, mokymo procese, atliekant biomedicininius tyrimus, tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų numatytus atvejus.
 8. Jei pacientas sutinka, kad konfidenciali informacija apie jį, jo gydymosi Klinikoje metu, būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ambulatorinę asmens sveikatos kortelę (antrajame puslapyje) įklijuojamas užpildytas ir paciento pasirašytas sutikimas dėl konfidencialios informacijos konkretiems asmenims teikimo.
 9. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
 10. Telefonu informacija apie paciento sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, diagnozę, gydymą, slaugą ar buvimą Klinikoje neteikiama.
 11. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 12. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (globėjams/ rūpintojams, įtėviams) ar kitiems artimiesiems tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

 

 1. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ RENGIMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS
  FIZINIAMS IR/AR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKA

 

 1. Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus 64 ir 67 punktuose nurodytus atvejus.
 2. Asmenys, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką paciento sutikimą (išskyrus 64 ir 67 punktuose nurodytus atvejus) Klinikai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
 3. Pacientas, Klinikos direktoriui teikiantis raštišką prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas dėl informacijos gavimo yra teikiamas el. paštu, prie prašymo suteikti informaciją, privalo būti pateikta asmens, apie kurį prašoma teikti informaciją, tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato (lietuvių kalba). Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos suteikimo, pateikia savo asmens tapatybę ir paciento atstovavimą liudijantį dokumentą. Už paslaugą mokama pagal tuo metu galiojantį direktoriaus patvirtintą paslaugų kainyną.
 4. Rašytinė informacija arba dokumentai apie pacientą teikiami, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos (dokumentų, išrašų iš asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo ir sumoka nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
 5. Rašytinę informaciją Klinika pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) datos. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos asmenims pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą, nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo už rašytinės informacijos teikimo paslaugą.
 6. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Klinikai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, Klinika turi teisę tai patikslinti, papildomai kreipdamasi į pacientą. Už informacijos pateikimą, Klinikai mokama iš anksto, pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
 7. Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.
 8. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ir t.t.) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:

64.1. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

64.2. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

64.3. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai.

 1. 64 punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Klinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 3. Vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Klinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant 65 punkte nurodyto oficialaus prašymo) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:

67.1. Kai reikia pranešti apie galimą nusikaltimą LR įstatymų nustatyta tvarka.

67.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos pagal Klinikos vietą nedelsiant esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės.

 1. Rašydamas lydraštį (raštą), kuriame nurodoma, kad siunčiama asmens sveikatos istorija ar teikiama kita informacija susijusi su ypatingais asmens duomenimis, lydraštį teikiantysis asmuo įrašo sakinį: „Pagal LR įstatymus už suteiktų žinių konfidencialumą atsako įstaigos, kurios gavo informaciją”.
 2. Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra įstaigos nuosavybė – pacientams (jų atstovams) ją savavališkai išsinešti iš įstaigos neleidžiama.

 

 1. PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE NUOSTATOS

 

 1. Klinikos IS pacientų asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais.
 2. Prieš suteikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas yra informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Klinikos IS, pasirašo direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje dėl paslaugų gavimo UAB „Hormodernus“ klinikoje.
 3. Pacientas (jo atstovas), pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis UAB „Hormodernus“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo patvirtintą kopiją, turi teisę susipažinti su IS tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne ilgesnį nei 3 metų laikotarpį. Paciento prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto prašymo gavimo dienos.
 4. Jeigu pacientas (jo atstovas), susipažinęs su IS tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti UAB „Hormodernus“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti IS tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Paciento (jo atstovo) prašoma informacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo būti patikrinta ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, UAB „Hormodernus“ privalo ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus bei apie atliktus pataisymus informuoti pacientą (jo atstovą).
 5. Pacientas, kurio duomenys tvarkomi IS, turi teisę UAB „Hormodernus“ nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo elektroninėje medicininėje istorijoje (toliau-EMI) esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo. Paciento uždraudimas privalo būti įformintas raštu.
 6. Pacientas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
 7. Teisę matyti visus paciento EMI asmens duomenis, įskaitant paciento uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:

76.1. Paciento šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

76.2. Sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;

76.3. Karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia paciento (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

 1. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ir/ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, o paciento atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra Klinikos gydytojų konsiliumo ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Klinikos gydytojų konsiliumas sudaromas gydančio gydytojo prašymu. Į Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Visais atvejais pacientas (jo atstovas), kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

 

 1. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

 

 1. Klinika dirba ir registratūroje informacija teikiama pirmadieniais – šeštadieniais pagal sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką.
 2. Klinikos administracijos darbuotojai dirba pirmadieniais – penktadieniais pagal sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką.
 3. Interesantus Klinikos administracija priima kasdien darbo valandomis.

 

XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

 1. Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas Klinikoje, vadovaudamasis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis bei Klinikos vidaus dokumentais.
 2. Visi Klinikos darbuotojai dirba pagal pareigines instrukcijas ir Darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Klinikos direktoriaus įsakymu.

 

XIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 

 1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai Klinikoje nesaugomi, Klinika už juos neatsako.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos UAB „Hormodernus“ direktoriaus įsakymu.
 2. Taisyklės skelbiamos Klinikos registratūroje aplankuose, skirtuose pacientams susipažinti jų buvimo ar lankymosi Klinikoje metu, internetinėje svetainėje https://www.hormodernus.lt.

 

 

 

Sekite mus socialiniuose tinkluose:

UAB "HORMODERNUS"  Visos teisės saugomos